Publiskojamā informācija par kapitālsabiedrības darbību saskaņā ar 16.10.2014. LR Saeimas likumu “Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums”

 

Nr.p.k Publiskojamā informācija Publiskošanas biežums Publicētā informācija
1. Vispārējie stratēģiskie mērķi un kapitālsabiedrības darbības veids Pastāvīgi
2. Finanšu mērķu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti 1 x gadā 2016.gadam noteikto mērķu izpilde:

2015.gadam noteikto mērķu izpilde:

2014.gadam noteikto mērķu izpilde:

3. Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā 1 x gadā
4. Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu 1 x gadā
5. Atalgojuma politikas principi 1 x gadā
6. Kapitālsabiedrības ziedošanas (dāvināšanas) stratēģija un ziedošanas (dāvināšanas) kārtība 1 x gadā
7. Neauditēti starpperiodu pārskati 1 x pārskata periodā(3, 6, 9 un 12 mēnešos) Kapitālsabiedrības 2017.gada 9 mēnešu darbības pārskati:

Kapitālsabiedrības 2017.gada 6 mēnešu darbības pārskati:

Kapitālsabiedrības 2017.gada 3 mēnešu darbības pārskati:

Kapitālsabiedrības 2016.gada 12 mēnešu darbības pārskati:

Kapitālsabiedrības 2016.gada 9 mēnešu darbības pārskati:

Kapitālsabiedrības 2016.gada 6 mēnešu darbības pārskati:

Kapitālsabiedrības 2016.gada 3 mēnešu darbības pārskati:

Kapitālsabiedrības 2015.gada 12 mēnešu darbības pārskati:

Kapitālsabiedrības 2015.gada 9 mēnešu darbības pārskati:

Kapitālsabiedrības 2015.gada 6 mēnešu darbības pārskati:

Kapitālsabiedrības 2015.gada 3 mēnešu darbības pārskati:

Kapitālsabiedrības 2014.gada 12 mēnešu darbības pārskati:

8. Auditēts gada pārskats 1 x gadā
9. Informācija par īpašuma struktūru (tai skaitā līdzdalību citās sabiedrībās) Pastāvīgi SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” dibinātāji ir 4 dalībnieki – Daugavpils pilsētas dome, Daugavpils novada dome, Ilūkstes novada dome un un Rīgas Stradiņa universitāte.

  1. Daugavpils pilsētas domei reģ.Nr.90000077325 pieder 6 157 961 (seši miljoni viens simts piecdesmit septiņi tūkstoši deviņi simti sešdesmit viens) kapitāla daļas (ieguldījums sastāda 89,05 % no kopējā kapitāla).
  2. Daugavpils novada domei reģ.Nr.90009117568 pieder 488 711 (četri simti astoņdesmit astoņi tūkstoši septiņi simti vienpadsmit) kapitāla daļas (ieguldījums sastāda 7,07 % no kopējā kapitāla).
  3. Ilūkstes novada domei reģ.Nr.90000078782 pieder 168 074 (viens simts sešdesmit astoņi tūkstoši septiņdesmit četras) kapitāla daļas (ieguldījums sastāda 2,43 % no kopējā kapitāla).
  4. Rīgas Stradiņa universitātei reģ.Nr.90000078782 pieder 100 000 (simts tūkstoši) kapitāla daļu (ieguldījums sastāda 1,45 % no kopējā kapitāla).

Daļas ir vienādas un nedalāmas. Katrai daļai ir vienas balss tiesības, kā arī tiesības piedalīties kapitālsabiedrības pārvalde un peļņas sadalē.

10. Informācija par organizatorisko struktūru Pastāvīgi Kapitālsabiedrības struktūra
11. Informācija par katra saņemtā un veiktā ziedojuma (dāvinājuma) summu un saņēmējiem Pastāvīgi Kapitālsabiedrības saņemtie ziedojumi
12. Informācija par iepirkumiem Pastāvīgi Kapitālsabiedrības iepirkumi