Aktualitātes

 

Saskaņā ar LR Publiskās personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 70. pantu SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca”, reģistrācijas Nr. 41503029600, valde paziņo, ka tā sasauc Sabiedrības ārkārtas dalībnieku sapulci. Ārkārtas dalībnieku sapulce notiks 2017. gada 19. jūnijā SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca”, Vasarnīcu ielā 20, Daugavpilī, valdes locekļa R. Joksta kabinetā, plkst. 13.30.

Dalībnieku sapulces darba kārtība:

  1. Dalībnieku  sapulces  sekretāra (protokolētāja) iecelšana.
  2. Piekrišanas sniegšana iepirkuma līgumu slēgšanai ar SIA “Belam-Rīga” pamatojoties uz atklāta konkursa “Serveru iegāde, uzstādīšana un konfigurēšana”, identifikācijas Nr. 2017/23, rezultātiem.
  3. Piekrišanas sniegšana slēgt nekustamā īpašuma nomas līgumu ar nomnieku: “Jeļenas Kevišas-Petuško ģimenes ārsta prakse”, pamatojoties uz SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” brīvo telpu nomas  tiesību rakstiskās izsoles  Nr. 2/2017 rezultātiem.

 

Raksts: DRS sadarbība ar RSU ir stratēģiski svarīga

Laboratorisko izmeklējumu pasūtītājiem

Informējam Jūs, ka pamatojoties uz

  1. MK 17.12.2013.noteikumu Nr. 1529 “Veselības aprūpes finansēšanas un organizēšanas kārtība” 27.01.2016. grozījumiem, attiecībā uz laboratorisko izmeklējumu nosūtīšanas un apmaksas kārtību (157.punkts, IX nodaļa un 2.pielikums), un
  2. Nacionālā veselības dienesta un laboratorisko pakalpojumu sniedzēja savstarpējo sadarbības līgumu, nosūtot pacientu ambulatorisko pakalpojumu saņemšanai, sākot ar 2016.gada 1.aprīli, ģimenes ārstam vai speciālistam jānoformē speciāls nosūtījums, kura veidlapa atrodama NVD mājas lapā: www.vmnvd.gov.lv

Laboratorijas daļu nosūtījumi laboratoriskajiem izmeklējumiem atrodami:

SIA ”Daugavpils reģionālā slimnīca” mājas lapā:

Laboratorijas daļu nosūtījumi laboratoriskajiem izmeklējumiem atrodami:

Struktūra un nodaļas